Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Oblastní charita Pardubice
Oznámení
Petr Borský
01.07.2013 14:56:02

působí (nejen) na Pardubicku již více než 20 let. Pomáháme lidem v sociální, hmotné i duchovní nouzi bez ohledu na rasu, původ a náboženské přesvědčení. Mnozí z vás Charitu znají, někteří charitní služby využívají a většina jistě potkala při Tříkrálové sbírce naše koledníky, kteří pravidelně začátkem roku procházejí také vaším městem. Více o nabídce služeb, které poskytujeme, si můžete přečíst níže. Veškeré informace o nás pak naleznete na našich webových stránkách www.pardubice.charita.cz.

DOMÁCÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE

KONTAKT: M. Vašková, tel: 466 681 654, 775 296 830

 • ZDARMA zajišťuje komplexní odbornou ošetřovatelskou péči a rehabilitaci v domácím prostředí klientů (hrazeno zdravotními pojišťovnami na základě předpisu praktického lékaře). Služba je dostupná 24 hodin denně.
 • Péče je určena akutně a dlouhodobě chronicky nemocným, lidem po hospitalizaci z důvodu úrazu, operace, cévní mozkové příhody apod. a seniorům.
 • Kvalifikované zdravotní sestry provádí např. tyto úkony: aplikaci injekcí a inzulínu, převazy ran, měření krevního tlaku a pulsu, vyšetření krve glukometrem, prevenci a léčbu dekubitů a bércových vředů, rehabilitaci, infuzní terapii, ošetřování kolostomií, urostomií, tracheální kanyly, péči o močové cévky atd.

DOMÁCÍ HOSPICOVÁ PÉČE

KONTAKT: M. Vašková, tel: 466 681 654, 775 296 830

 • Umožňuje strávit poslední dny a týdny života nemocného v domácím prostředí se svými blízkými.
 • Službu poskytujeme ZDARMA 24 hodin denně (hrazeno zdravotními pojišťovnami na základě předpisu praktického lékaře nebo lékaře specialisty). Základním předpokladem je ochota rodiny pečovat o nemocného.
 • Poskytujeme profesionální ošetřovatelskou péči (včetně aplikace léků tišících bolest) odborně srovnatelnou se zdravotní péčí v nemocnicích či jiných zdravotnických zařízeních. Zajišťujeme psychologickou a duchovní podporu pro těžce nemocného i jeho rodinu.
 • Pomáháme při zajištění pietního odvozu těla zesnulého, nabízíme konkrétní pomoc pozůstalým v případných problémech spojených s právními úkony a problémy v sociální oblasti.

CHARITNÍ PEČOVATELSKÁ SLUŽBA

KONTAKT: I. Trnková, tel: 466 681 654, 775 296 829

 • Nabízí pomoc seniorům, zdravotně postiženým a chronicky nemocným při zvládání péče o sebe a svou domácnost a podporuje jejich soběstačnost v domácím prostředí.
 • Poskytujeme komplexní služby: pomáháme při osobní hygieně, koupání a oblékání. Zajišťujeme podání léků a stravování (dovoz oběda, příprava a podání jídla, nákupy), pomoc při péči o domácnost (úklid, praní prádla). Doprovázíme uživatele k lékaři, na úřady, do společnosti.
 • Službu poskytujeme denně od 6:30 do 19:30 hodin (i o víkendech a svátcích).

PŮJČOVNA KOMPENZAČNÍCH POMŮCEK

KONTAKT: Pardubice 775 296 843, Holice 775 296 829

 • Pacienti v domácí péči potřebují celou řadu přístrojů a zdravotních pomůcek. Protože ty jsou však většinou velmi drahé, umožňujeme na přechodnou dobu jejich zapůjčení.
 • Nabízíme: antidekubitní matrace, francouzské hole, chodítka, infuzní pumpy a stojany, kyslíkové koncentrátory, WC nástavce, polohovací postele, sedačky do vany, mechanické vozíky, toaletní židle atd.
 • Kompenzační pomůcky půjčujeme v Pardubicích od 6:30 do 15:00 hodin, v Holicích po předchozí domluvě za úhradu určenou na revize, případné opravy a za amortizaci.

OSOBNÍ ASISTENCE

KONTAKT: J. Klimešová, tel: 466 335 026, 777 296 850

 • Pomáhá osobám se zdravotním postižením, osobám s chronickým onemocněním a seniorům zvládat běžné denní úkony, aby mohly žít podobným způsobem života jako jejich vrstevníci.
 • Osobní asistent navštěvuje uživatele služby doma nebo ho doprovází při cestách mimo jeho domácnost (do školy, zaměstnání, do společnosti).
 • Cílem služby, kterou poskytujeme denně od 6:30 do 19:30 (po domluvě i v noci), je udržovat eventuelně zlepšovat soběstačnost a samostatnost uživatele služby, rozvíjet a podporovat jeho psychické a fyzické schopnosti, umožnit mu zapojení do sociálního a kulturního života a podpořit pečující osoby v další péči o uživatele.

ODLEHČOVACÍ SLUŽBY ČERVÁNKY V TŘEBOSICÍCH

KONTAKT: E. Janoušková, tel: 466 970 227, 775 296 833

 • Odlehčovací službu provozujeme v ambulantní, pobytové a terénní formě. Odlehčovací služba „odlehčuje“ rodinám nebo jiným lidem, kteří v domácím prostředí pečují o seniora, osobu se zdravotním postižením nebo o osobu s chronickým onemocněním, jenž potřebuje stálý dohled.
 • Ambulantní forma odlehčovacích služeb: uživatelům poskytuje celodenní péči v našem zařízení (v budově bývalé obecní školy) včetně stravy a běžné denní hygieny, nabízíme dopravu do a z Třebosic speciálně upravenými vozidly pro dopravu osob se zdravotním postižením. Službu zajišťujeme v pracovní dny od 7 do 18 hodin, je možné přijíždět i nepravidelně podle potřeb pečujících osob. Pro uživatele je také připraven rozmanitý program.
 • Pobytová odlehčovací služba: nabízí možnost krátkodobého pobytu – minimální délka jeden nocleh, maximální délka 3 měsíce – v rodinném prostředí (v budově bývalé fary), po celou dobu zajišťujeme komplexní péči, včetně péče zdravotní. V pracovních dnech se uživatelé mohou účastnit programu společně s uživateli ambulantní služby v sousední budově.
 • Terénní odlehčovací služba: je poskytována přímo v domácnostech uživatelů. Pokud si pečující osoba potřebuje cokoliv zařídit nebo si odpočinout od náročné péče, náš pracovník se po potřebnou dobu postará o uživatele služby v prostředí, na které je uživatel zvyklý.

POMOC RODINÁM V NOUZI – SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI

KONTAKT: B. Nováková, tel: 461 100 445, 777 296 826

 • Pomáháme rodinám s dětmi v tíživé životní situaci, kterou nemohou nebo nedokážou sami bez pomoci vyřešit. Pracujeme také s rodinami, kde hrozí odebrání dítěte z rodiny, nebo již k odebrání došlo. Rodinám poskytujeme např. odborné sociální poradenství, řešíme mezilidské vztahy, otázku péče a výchovy dětí, hospodaření s penězi, dluhy apod.
 • Smyslem služby je pomoci rodině dostat se z nepříznivé situace a naučit ji, jak se s problémy do budoucna vypořádat.

Službu můžete podpořit zasláním dárcovské SMS na číslo 87 777:

Jednorázově ve tvaru: DMSmezeraPOMOCRODINAM

Roční podpora: DMSmezeraROKmezeraPOMOCRODINAM.

Cena 1 DMS je 30 Kč, Oblastní charita Pardubice obdrží 27 Kč. Při roční podpoře vám bude automaticky odečítána částka 30 Kč každý měsíc. Více na www.darcovskasms.cz.

DĚKUJEME ZA VAŠI POMOC.

Přílohy:
letáček Oblastní charity Pardubice.pdf

Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu
Prožíváme...
Liturgické mezidobí
„Služte Hospodinu s radostí.“