Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
8. neděle v mezidobí
Texty a úvahy
Petr Borský
24.05.2008 23:02:18

1. čtení
Iz 49, 14-15

Já na tebe nezapomenu!

Čtení z knihy proroka Izaiáše.
Sión říká: "Hospodin mě opustil, Pán na mě zapomněl."
Copak může zapomenout žena na své nemluvně, není jí líto plodu vlastního těla? I kdyby ona zapomněla, já přece na tebe nezapomenu!

Mezizpěv
Žl 62 (61), 2-3. 6-7. 8-9ab

Odp.: Jen v Bohu odpočívej, má duše.

Jen v Bohu odpočívá má duše,
od něho je má spása.
Jen on je má skála a spása,
má tvrz, nic mnou nepohne.
 
Jen v Bohu odpočívej, má duše,
od něho pochází to, v co doufám.
Jen on je má skála a spása,
má tvrz, nepohnu se!

U Boha je má spása a sláva,
má pevná skála: mé útočiště je v Bohu.
Lidé, doufejte v něho v každé době
před ním vylejte své srdce.

2. čtení
1 Kor 4, 1-5

Pán učiní, že bude zřejmé, jaké měl kdo úmysly.


Čtení z prvního listu svatého apoštola Pavla Korinťanům.
Bratři!
Ať se každý na nás dívá jako na Kristovy služebníky a správce Božích tajemství. A když tedy někdo něco spravuje, požaduje se ovšem od něho, aby na něj bylo spolehnutí.
Mně na tam pramálo záleží, abych byl posuzován od vás. nebo od nějakého jiného lidského soudu. Ale ani já sám sebe neposuzuji. Moje svědomí mně sice nic nevyčítá, ale tím ještě nejsem ospravedlněn. Úsudek o mně patří Pánu.
Proto nic nesuďte předčasně, než přijde Pán. On také vynese na světlo věci, které jsou dosud ukryty v temnotách, a učiní, že bude zřejmé, jaké měl kdo úmysly. A teprve tehdy může každý dostat od Boha chválu.

Evangelium
Mt 6, 24-34

Nedělejte si starostí o zítřek.

Slova svatého evangelia podle Matouše.
Ježíš řekl svým učedníkům:
"Nikdo nemůže sloužit dvěma pánům. Bud' jednoho bude zanedbávat a druhého milovat, nebo se bude prvního držet a druhým pohrdne. Nemůžete sloužit Bohu i mamonu.
Proto vám říkám: Nedělejte si starosti o svůj život, co budete jíst (nebo co budete pít), ani o své tělo, do čeho se budete oblékat. Což není život víc než jídlo a tělo víc než šaty? Podívejte se na ptáky: Nesejí ani nežnou ani neshromažďují do stodol, a váš nebeský Otec je živí. Copak nejste o mnoho cennější než oni?
Kdo z vás si může svou starostlivostí prodloužit život o jedinou chvilku?
A proč si děláte starosti o svoje oblečení? Pozorujte polní lilie, jak rostou: nelopotí se, nepředou - a říkám vám: Ani Šalomoun v celé své nádheře nebyl tak oblečen jako jedna z nich! Jestliže tedy Bůh tak obléká polní trávu, která dnes je a zítra se hodí do pece, čím spíše vás, malověrní!
Nedělejte si proto starosti a neříkejte: Co budeme jíst? nebo: Co budeme pít? nebo: Do čeho se oblečeme? Po tom všem se shánějí pohané. Váš nebeský Otec přece ví, že to všechno potřebujete. Nejprve tedy hledejte ( jeho ) království a jeho spravedlnost, a to všechno vám bude přidáno.
Nedělejte si, proto starosti o zítřek, vždyť zítřek bude mít své vlastní starosti. Každý den má dost svého trápení."

Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu